1/ZP/O/2021 - dostawa 2 sztuk OZONATORÓW w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

[2021-02-16] Wybór najkorzystniejszej oferty

opublikowane: 16 lut 2021, 01:45 przez Łukasz SMETANA

  

Krynica-Zdrój, 16.02.2021 r. 


DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

nr: 1/ZP/O/2021

na realizację zadania:

dostawa  2 sztuk OZONATORÓW w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla potrzeb Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.


 

1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

GRUPA REGIONALNA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO - GRUPA KRYNICKA

ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych OZONATORÓW, o następujących parametrach:

Lp.

Nazwa artykułu

Specyfikacja artykułu

Ilość

1.

OZONATOR 1. wydajność wytwarzania ozonu:

  1. maksymalna wydajność: 25 - 30 g/h

  2. regulacja stopniowa: 10 / 20 / 30 g/h

 2. sposób wytwarzania ozonu: wyładowania koronowe

  1. elektrody odporne na wstrząsy i uderzenia

  2. budowa umożliwiająca łatwą wymianę elektrod 

 3. Zasilanie:

  1. Napięcie zasilające: AC 220 ~ 240 V

  2. Moc: do 400 W dla najwyższej wydajności

  3. filtr przeciwzakłóceniowy w układzie zasilającym

  4. przetwornica wysokiego napięcia o bardzo dobrym współczynniku cieplnym, zapobiegającym nagrzewaniu 

 4. Pozostałe wymagania:

  1. Obudowa ze stali nierdzewnej

  2. elektroniczny zegar sterujący czasem pracy urządzenia

  3. deklaracja zgodności CE

2

3.      Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (netto) określona z należytą starannością:

1)   cena netto: 2.032,52 zł.

2)   podatek VAT: 23%

3)   cena brutto: 2.500,00 zł

4)   sposób oszacowania wartości przedmiotu zamówienia: dane rynkowe.

4.      Powody, dla których zastosowano przedmiotową procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej:

Z uwagi, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty  130.000 zł przepisów ustawy PZP nie stosuje się.

5.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Lp.

Oferent

Zaproponowana wartość realizacji zamówienia (brutto)

1

ESC Piotr Paruszewski

63-500 Ostrzeszów, ul. Stawowa 3

NIP: 514 021 87 53

2.400,00

2.

TECH STEROWNIKI Sp. z o.o.

ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz

4.920,00

3.

K-STYL Kamil Stylec

ul. E. Orzeszkowej 32/32, 25-435 Kielce

7.011,00

 

6.      Wskazanie wybranej oferty:

1)      oferta nr: 1

2)      nazwa firmy:

ESC Piotr Paruszewski

63-500 Ostrzeszów, ul. Stawowa 3

NIP: 514 021 87 53

2.400,00

uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.

 Oświadczenie

         Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktów interesu.

        Zamawiający zastosował się do zasad jawności, przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów.

        W przypadku wątpliwości, co do ewentualnego wystąpienia konfliktu interesu, Zamawiający dysponuje dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia i wykonanie umowy

 

Za powyższe:


Michał SŁABOŃ


Naczelnik

 Grupy Krynickiej GOPR


Zaproszenie do złożenia oferty

opublikowane: 8 lut 2021, 01:12 przez GRUPA KRYNICKA GOPR   [ zaktualizowane 8 lut 2021, 01:17 ]

           Krynica-Zdrój, 08.02.2021 r.GRUPA REGIONALNA

GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO

POGOTOWIA RATUNKOWEGO

- GRUPA KRYNICKA

z  siedzibą  w  Krynicy-Zdroju

ul. Halna 8, 33-380 Krynica Zdrój
                                                                ZAPRASZA 


do złożenia propozycji cenowej na  dostawę  2 sztuk OZONATORÓW w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla potrzeb Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.


Numer sprawy: 1/ZP/O/2021     


1. Opis przedmiotu zamówienia :


1.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa  2  ( dwóch)  sztuk  ozonatorów 

dla potrzeb Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Halnej 8 w Krynicy Zdroju.


1.2. Specyfikacja techniczna dotycząca zamawianych  ozonatorów :


Parametry techniczne:

 1. wydajność wytwarzania ozonu:

  1. maksymalna wydajność: 25 - 30 g/h

  2. regulacja stopniowa: 10 / 20 / 30 g/h

 2. sposób wytwarzania ozonu: wyładowania koronowe

  1. elektrody odporne na wstrząsy i uderzenia

  2. budowa umożliwiająca łatwą wymianę elektrod 

 3. Zasilanie:

  1. Napięcie zasilające: AC 220 ~ 240 V

  2. Moc: do 400 W dla najwyższej wydajności

  3. filtr przeciwzakłóceniowy w układzie zasilającym

  4. przetwornica wysokiego napięcia o bardzo dobrym współczynniku cieplnym, zapobiegającym nagrzewaniu 

 4. Pozostałe wymagania:

  1. Obudowa ze stali nierdzewnej

  2. elektroniczny zegar sterujący czasem pracy urządzenia

  3. deklaracja zgodności CE2. Wymagany termin realizacji zamówienia  (dostawy):


do dnia 25 luty 2021 r.


3. Propozycja cenowa ma zawierać  następujące dokumenty :


1.  formularz propozycji cenowej  wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia ,4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej :

 

Cenę należy obliczyć według indywidualnej wyceny wykonawcy  na podstawie parametrów urządzenia podanych w opisie przedmiotu  zamówienia  w zaproszeniu w pkt 1.2.

W cenę propozycji cenowej należy wliczyć wszystkie niezbędne koszty dla prawidłowego i pełnego wykonania  zamówienia w tym niezbędne podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów oraz koszty dostawy do siedziby zamawiającego.


Cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca  przez cały  okres ważności umowy  i nie podlega waloryzacji. 


Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom  i o najniższej cenie brutto  za całość przedmiotu zamówienia.


5. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej :


1)   Propozycja cenowa winna być  napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

2)   Cena w niej zawarta  powinna być wyrażona cyfrowo i słownie . Za poprawną uznaje się taką ofertę,  która zawiera wycenę wykonania przedmiotu dostawy: cenę netto,  brutto oraz wartość podatku VAT.  

3)  cena  ma obejmować całość zamówienia.


6. Termin związania  propozycją cenową wynosi 30 dni od daty ostatecznego terminu składania propozycji cenowych.


7.  Miejsce i termin złożenia  propozycji cenowej :


Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2021 r. do godziny 10.00 w siedzibie zamawiającego, tj. Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  ul. Halna 8 , 33-380 Krynica Zdrój   w następujący sposób :

- nieprzejrzystej zamkniętej kopercie  ( na kopercie umieścić nazwę i adres zamawiającego , nazwę i adres wykonawcy  oraz napis : propozycja cenowa na dostawę

Ozonatorów w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 .

- drogą elektroniczną na adres: zp@gopr-krynica.pl


Propozycja cenowa złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję cenową  przed terminem upływu jej składania.

   

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postępowania  ofertowego, przesunięcia terminu, unieważnienia lub niedokonania wyboru propozycji cenowej  bez podania przyczyny.


9. W razie unieważnienia przetargu  nie przysługują Wykonawcom jakiekolwiek roszczenia  wobec Zamawiającego.


10. Osobą uprawnioną do kontaktów  z wykonawcami jest :


Łukasz  Smetana  - tel. 693-340-303, e-mail: lukasz.smetana@gopr-krynica.pl


11. Informacja  RODO


Administrator danych

Administratorem danych jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego nr 65


Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: zarzad@gopr.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora).


U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@gopr.pl pisemnie (adres siedziby administratora).


Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania


Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

Niezbędnym do wykonania prawnego obowiązku ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit.c RODO) na podstawie Ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011r. Nr208 poz. 1241 z późn. zm.) Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu stosowania marketingu bezpośredniego (podstawa z art. 6 ust 1 lit.f RODO) usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,

Realizacji umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit.a i b RODO); Dla celów marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona. W razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu, W celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową zlecenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Ponadto Administrator zbiera informacje z adresów IP użytkowników oraz cookies. Cookies z domeny www.gopr.pl i www.gopr-krynica.pl nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu. Stosowane cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Nie skorzystanie przez Użytkownika z opcji blokady mechanizmu cookies dostarczanej przez oprogramowanie klienta HTTP (powszechnie "przeglądarka WWW") lub korzystanie z oprogramowania nie udostępniającego takiej możliwości jest równoznaczne z akceptacją faktu korzystania z mechanizmu cookies.Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane przechowujemy przez okres obowiązywania zgody nie dłużej niż okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów szczególnych.

W przypadku realizacji zadań wynikających z przepisów prawa -Ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011r. Nr208 poz. 1241 z późn. zm.) okres utrzymywania rejestrów wynosi 10 lat.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, -przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Ponadto dane mogą być udostępnione firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.


Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Prawa osoby, której dane dotyczą

Pani/Panu przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art.17 ust.1 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 18 ust1 RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 21 ust1,2 RODO;

f) prawo do przenoszenia danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 20 ust1 RODO ;

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;


Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny papierowy wniosek wysłany za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora danych.

Kontakt można uzyskać pisząc na adres zarząd@gopr.pl. lub adres Inspektora Ochrony Danych iod@gopr.pl. 


Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.


 załączniki :

1. Formularz: propozycja cenowa:

 1. w formacie word (.docx)

 2. w formacie odt.Za powyższe:


Michał SŁABOŃ


Naczelnik Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego
1-2 of 2