2/ZP/O/2021 - dostawa materiałów ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

[2021-02-17] Wybór najkorzystniejszej oferty - sprostowanie

opublikowane: 17 lut 2021, 00:28 przez Łukasz SMETANA   [ zaktualizowane 17 lut 2021, 00:28 ]

Informuje, że na skutek umieszczenia wiadomości e-mail w katalogu SPAM, zawierającej wyjaśnienia jednego z oferentów, doszło do nieuwzględnienia tej oferty w toku postępowania. Po ujawnieniu w dniu dzisiejszym tego faktu, okazało się, że ma to istotny wpływ na wybór oferenta.
Poniżej przedstawiamy aktualną wersję dokumentacji z postępowania.
Za zaistniała sytuację przepraszamy
DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

nr: 2/ZP/O/2021

na realizację zadania:

dostawa  materiałów ochrony osobistej  w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19  dla potrzeb Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.


1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

GRUPA REGIONALNA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO - GRUPA KRYNICKA

ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój

 

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów ochrony osobistej  w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, o następujących parametrach:

Lp.

Nazwa artykułu

Specyfikacja artykułu

Ilość

1.

Pakiet ochrony biologicznej (Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej)

skład zestawu:

 1. kombinezon ochronny - zgodny z normą: EN 14126 - 1 szt.

 • zgodność z normami:PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004)

  • odporność na  przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  - klasa 4 i wyższa,

  • odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,

  • odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa

 1. nakładka na buty - 1 para

 • zgodność z normami : jak dla kombinezonu

 1. półmaska ochronna FFP3 - 1 szt.

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);

  • PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

 • oznakowanie znakiem CE

 1. Gogle (środki ochrony oczu) - 1 szt.

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 167:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Optyczne metody badań (lub odpowiednio EN 167:2001);

  • PN-EN 168:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Nieoptyczne metody badań (lub odpowiednio EN 168:2001)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

 • oznakowanie znakiem CE

 1. rękawice nitrylowe - 2 pary

 • Dla rękawic ochronnych konieczne jest spełnienie normy PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425. Wymagana jest także deklaracja zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425

6. worek na odpady medyczne - do utylizacji 1 szt.

100 pakietów

2.

Półmaska ochronna z filtrem FFP3

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);

  • PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 oznakowanie znakiem CE

300 szt.

3.

Rękawice nitrylowe

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 455-1:2004 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur (lub odpowiednio EN 455 – 1 : 2000);

  • PN-EN 455-2+A2:2013-06 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych (lub odpowiednio EN 455-2:2009+A2:2013);

  • PN-EN 455-3:2007 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej (lub odpowiednio EN 455-3:2006)

  • PN-EN 455-4:2010 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości (lub odpowiednio EN 455-4:2009)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745

 • oznakowanie znakiem CE

100 opakowań zbiorczych po 100 szt.

4.

Płyn do dezynfekcji  poj. 5 l

 • Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1).

 • Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.


50 szt.

 

3.      Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (netto) określona z należytą starannością:

1)   cena netto: 33.577,22 zł.

2)   podatek VAT: 23%

3)   cena brutto: 41.300,00 zł

4)   sposób oszacowania wartości przedmiotu zamówienia: dane rynkowe.

 

4.      Powody, dla których zastosowano przedmiotową procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej:

Z uwagi, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty  130.000 zł przepisów ustawy PZP nie stosuje się.

 

5.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Lp.

Oferent

Zaproponowana wartość realizacji zamówienia (brutto)

1.

JRJ Medical s.c.

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Bałkańska 2e lok. 9

NIP: 6452536794

16.488,00

2.

ROB-MED Robert Krasuski

03-743 Warszawa, ul. Kijowska 11

NIP: 8251441473

18.726,00

3.

MODERN EVENTS Magdalena Gęca

00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 26/8

NIP: 7123211005

20.532,00

4.

FOXMEDICAL Sp. z o.o.

61-835 Poznań, ul. Szkolna 1/215

NIP: 7831814921

29.214,00

5.

BW ENERGY Sp. z o.o.

40-085 Katowice, ul. A. Mickiewicza 29/213

NIP: 6342978825

21.671,70

6.

FHU ZAKI Paweł Tomasiak

33-342 Barcice, Barcice 69

NIP: 7343314345

14.421,00

7.

SINMED Sp. z o.o.

44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32B

NIP: 6312665250

18.315,00

8.

MEDEOCARE Sp. z o.o.

00-095 Warszawa, ul. Plac Zamkowy 2

NIP: 5252793333

22.240,00

9.

LU Industrials  Sp. z o.o.

01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 39

NIP: 9512480924

34.722,00

10.

EM POLAND Sp. z o.o.

05-070 Sulejówek, ul. Aleja Piłsudskiego 63

NIP: 8222369589

16.379,70

11.

FAST TRADE Łukasz Młudzik

09-400 Płock, ul. Bielska 67

NIP: 775201372

13.533,00

12.

Higiena-Katowice Grzegorz Łagan

40-750 Katowice, ul. Szarych Szeregów 30a

NIP: 6341015388

24.333,00

13.

AN-POŻ Anna Perz

64-850 Ujście, Kruszewo, ul. Towarowa 6

NIP: 7631885170

25.735,00

14.

Firma GREG-POL Jolanta Nowak

41-608, Świętochłowice, ul. Sportowa 25/7

NIP: 6272543143

12.729,00

 

6.      Wskazanie wybranej oferty:

1)      oferta nr: 6

2)      nazwa firmy:

Firma GREG-POL Jolanta Nowak

41-608, Świętochłowice, ul. Sportowa 25/7

NIP: 6272543143

12.729,00

uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.

 Oświadczenie

         Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktów interesu.

        Zamawiający zastosował się do zasad jawności, przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów.

        W przypadku wątpliwości, co do ewentualnego wystąpienia konfliktu interesu, Zamawiający dysponuje dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia i wykonanie umowy

 

Za powyższe:


Michał SŁABOŃ


Naczelnik

 Grupy Krynickiej GOPR


[2021-02-16] Wybór najkorzystniejszej oferty

opublikowane: 16 lut 2021, 07:09 przez Łukasz SMETANA   [ zaktualizowane 17 lut 2021, 00:12 ]

  


Krynica-Zdrój, 16.02.2021 r. 

  

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

nr: 2/ZP/O/2021

na realizację zadania:

dostawa  materiałów ochrony osobistej  w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19  dla potrzeb Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.


1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

GRUPA REGIONALNA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO - GRUPA KRYNICKA

ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój

 

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów ochrony osobistej  w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, o następujących parametrach:

Lp.

Nazwa artykułu

Specyfikacja artykułu

Ilość

1.

Pakiet ochrony biologicznej (Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej)

skład zestawu:

 1. kombinezon ochronny - zgodny z normą: EN 14126 - 1 szt.

 • zgodność z normami:PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004)

  • odporność na  przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  - klasa 4 i wyższa,

  • odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,

  • odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa

 1. nakładka na buty - 1 para

 • zgodność z normami : jak dla kombinezonu

 1. półmaska ochronna FFP3 - 1 szt.

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);

  • PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

 • oznakowanie znakiem CE

 1. Gogle (środki ochrony oczu) - 1 szt.

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 167:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Optyczne metody badań (lub odpowiednio EN 167:2001);

  • PN-EN 168:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Nieoptyczne metody badań (lub odpowiednio EN 168:2001)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

 • oznakowanie znakiem CE

 1. rękawice nitrylowe - 2 pary

 • Dla rękawic ochronnych konieczne jest spełnienie normy PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425. Wymagana jest także deklaracja zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425

6. worek na odpady medyczne - do utylizacji 1 szt.

100 pakietów

2.

Półmaska ochronna z filtrem FFP3

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);

  • PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 oznakowanie znakiem CE

300 szt.

3.

Rękawice nitrylowe

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 455-1:2004 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur (lub odpowiednio EN 455 – 1 : 2000);

  • PN-EN 455-2+A2:2013-06 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych (lub odpowiednio EN 455-2:2009+A2:2013);

  • PN-EN 455-3:2007 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej (lub odpowiednio EN 455-3:2006)

  • PN-EN 455-4:2010 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości (lub odpowiednio EN 455-4:2009)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745

 • oznakowanie znakiem CE

100 opakowań zbiorczych po 100 szt.

4.

Płyn do dezynfekcji  poj. 5 l

 • Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1).

 • Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.


50 szt.

 

3.      Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (netto) określona z należytą starannością:

1)   cena netto: 33.577,22 zł.

2)   podatek VAT: 23%

3)   cena brutto: 41.300,00 zł

4)   sposób oszacowania wartości przedmiotu zamówienia: dane rynkowe.

 

4.      Powody, dla których zastosowano przedmiotową procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej:

Z uwagi, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty  130.000 zł przepisów ustawy PZP nie stosuje się.

 

55.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Lp.

Oferent

Zaproponowana wartość realizacji zamówienia (brutto)

1.

JRJ Medical s.c.

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Bałkańska 2e lok. 9

NIP: 6452536794

16.488,00

2.

ROB-MED Robert Krasuski

03-743 Warszawa, ul. Kijowska 11

NIP: 8251441473

18.726,00

3.

MODERN EVENTS Magdalena Gęca

00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 26/8

NIP: 7123211005

20.532,00

4.

FOXMEDICAL Sp. z o.o.

61-835 Poznań, ul. Szkolna 1/215

NIP: 7831814921

29.214,00

5.

BW ENERGY Sp. z o.o.

40-085 Katowice, ul. A. Mickiewicza 29/213

NIP: 6342978825

21.671,70

6.

FHU ZAKI Paweł Tomasiak

33-342 Barcice, Barcice 69

NIP: 7343314345

14.421,00

7.

SINMED Sp. z o.o.

44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32B

NIP: 6312665250

18.315,00

8.

MEDEOCARE Sp. z o.o.

00-095 Warszawa, ul. Plac Zamkowy 2

NIP: 5252793333

22.240,00

9.

LU Industrials  Sp. z o.o.

01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 39

NIP: 9512480924

34.722,00

10.

EM POLAND Sp. z o.o.

05-070 Sulejówek, ul. Aleja Piłsudskiego 63

NIP: 8222369589

16.379,70

11.

FAST TRADE Łukasz Młudzik

09-400 Płock, ul. Bielska 67

NIP: 775201372

13.533,00

12.

Higiena-Katowice Grzegorz Łagan

40-750 Katowice, ul. Szarych Szeregów 30a

NIP: 6341015388

24.333,00

13.

AN-POŻ Anna Perz

64-850 Ujście, Kruszewo, ul. Towarowa 6

NIP: 7631885170

25.735,00

 

6.      Wskazanie wybranej oferty:

1)      oferta nr: 6

2)      nazwa firmy:

FAST TRADE Łukasz Młudzik

09-400 Płock, ul. Bielska 67

NIP: 775201372

13.533,00

uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.

 Oświadczenie

         Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktów interesu.

        Zamawiający zastosował się do zasad jawności, przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów.

        W przypadku wątpliwości, co do ewentualnego wystąpienia konfliktu interesu, Zamawiający dysponuje dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia i wykonanie umowy

 

Za powyższe:


Michał SŁABOŃ


Naczelnik

 Grupy Krynickiej GOPR
Wyjaśnienie do postępowania dotyczy poz. 1.2.2 "Półmaska ochronna z filtrem FFP3"

opublikowane: 9 lut 2021, 03:28 przez GRUPA KRYNICKA GOPR

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi poz. 1.2.2 pn.   - ilość: 300 szt. 
informujemy, że Zamawiający stosując zapis "z filtrem" miał na myśli zawór wydechowy zamontowany w masce typu FFP3.
Przedmiotowa nieścisłość może mieć mieć wpływ na wartość składanych ofert. 
Zamawiający zwraca uwagę na to, aby w składanych w ofertach uwzględniony został w/w rodzaj asortymentu.

za powyższe:

Łukasz Smetana
Sekretarz Grupy Krynickiej GOPR

Zaproszenie do złożenia oferty

opublikowane: 8 lut 2021, 02:31 przez GRUPA KRYNICKA GOPR   [ zaktualizowane 9 lut 2021, 03:33 ]

 Krynica-Zdrój, 08.02.2021 r.GRUPA REGIONALNA

GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO

POGOTOWIA RATUNKOWEGO

- GRUPA KRYNICKA

z  siedzibą  w  Krynicy-Zdroju

ul. Halna 8, 33-380 Krynica Zdrój                                                                ZAPRASZA 


do złożenia propozycji cenowej na  dostawę  materiałów ochrony osobistej  w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19  dla potrzeb Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.


Numer sprawy: 2/ZP/O/2021 


Z uwagi, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty  130.000 zł przepisów ustawy PZP nie stosuje się.


1. Opis przedmiotu zamówienia :


1.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa  :


- Pakietów ochrony biologicznej  100 pakietów

- Półmaski ochronnej z filtrem FFP3                          300 sztuk

- Rękawice nitrylowe (opakowanie po 100 szt)          100 opakowań

- Płyn do dezynfekcji ( opakowanie 5 l)                      50 sztuk


dla potrzeb Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

przy ul. Halnej 8 w Krynicy-Zdroju.


1.2. Specyfikacja techniczna zamawianych  materiałów  :


Parametry techniczne:

 1. 1.2.1  Pakiet ochrony biologicznej (Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej) - ilość: 100 pakietów 


skład zestawu:

 1. kombinezon ochronny - zgodny z normą: EN 14126 - 1 szt.

 • zgodność z normami:PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004)

  • odporność na  przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  - klasa 4 i wyższa,

  • odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,

  • odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa

 1. nakładka na buty - 1 para

 • zgodność z normami : jak dla kombinezonu


 1. półmaska ochronna FFP3 - 1 szt.

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);

  • PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

 • oznakowanie znakiem CE


 1. Gogle (środki ochrony oczu) - 1 szt.

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 167:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Optyczne metody badań (lub odpowiednio EN 167:2001);

  • PN-EN 168:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Nieoptyczne metody badań (lub odpowiednio EN 168:2001)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

 • oznakowanie znakiem CE

 1. rękawice nitrylowe - 2 pary

 • Dla rękawic ochronnych konieczne jest spełnienie normy PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425. Wymagana jest także deklaracja zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425


6. worek na odpady medyczne - do utylizacji 1 szt.


1.2.2.  Półmaska ochronna z filtrem FFP3  - ilość: 300 szt.

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);

  • PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 oznakowanie znakiem CE


1.2.3. Rękawice nitrylowe - ilość 100 opakowań zbiorczych (po 100 szt).

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 455-1:2004 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur (lub odpowiednio EN 455 – 1 : 2000);

  • PN-EN 455-2+A2:2013-06 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych (lub odpowiednio EN 455-2:2009+A2:2013);

  • PN-EN 455-3:2007 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej (lub odpowiednio EN 455-3:2006)

  • PN-EN 455-4:2010 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości (lub odpowiednio EN 455-4:2009)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745

 • oznakowanie znakiem CE


1.2.4. Płyn do dezynfekcji  poj. 5 l -       ilość: 50 pojemników 5 l


 • Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1).

 • Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.2. Wymagany termin realizacji zamówienia  (dostawy):


do  dnia 25 luty 2021 r.


3. Propozycja cenowa ma zawierać  następujące dokumenty :


1.  formularz propozycji cenowej  wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik  nr 1   do niniejszego zaproszenia ,


4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej :

 

Cenę należy obliczyć według indywidualnej wyceny wykonawcy  na podstawie parametrów środków  podanych w opisie przedmiotu  zamówienia  w zaproszeniu  pkt 1.2.

W cenę propozycji cenowej należy wliczyć wszystkie niezbędne koszty dla prawidłowego i pełnego wykonania  zamówienia w tym niezbędne podatki i opłaty wynikające zobowiązujących przepisów oraz koszty dostawy do siedziby zamawiającego.


Cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca  przez cały  okres ważności umowy  i nie podlega waloryzacji. 


Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom  i o najniższej cenie brutto  za całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania propozycji cenowych (ofert) częściowych.


5. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej :


1)   Propozycja cenowa winna być  napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

2)   Cena w niej zawarta  powinna być wyrażona cyfrowo i słownie . Za poprawną uznaje się taką ofertę  która zawiera wycenę wykonania przedmiotu dostawy: cenę netto,  brutto oraz wartość podatku VAT.  

3)  Cena  ma obejmować poszczególne elementy oraz całość zamówienia.


6. Termin związania  propozycją cenową wynosi 30 dni od daty ostatecznego terminu składania propozycji cenowych.


7.  Miejsce i termin złożenia  propozycji cenowej :


Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2021 r. do godziny 10.00 w siedzibie zamawiającego , tj. Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  ul. Halna 8 , 33-380 Krynica Zdrój   w następujący sposób :

- nieprzejrzystej zamkniętej kopercie  (na kopercie umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy  oraz napis : propozycja cenowa na dostawę sprzętu ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 .

- drogą elektroniczną na adres : zp@gopr-krynica.pl


Propozycja cenowa złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję cenowa  przed terminem upływu jej składania.

   

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postępowania  ofertowego, przesunięcia terminu, unieważnienia lub niedokonania wyboru propozycji cenowej  bez podania przyczyny.


9. W razie unieważnienia przetargu  nie przysługują Wykonawcom jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.


10. Osobą uprawnioną do kontaktów  z wykonawcami jest :


Łukasz  Smetana  - tel. 693-340-303, e-mail: lukasz.smetana@gopr-krynica.pl11. Informacja  RODO


Administrator danych

Administratorem danych jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego nr 65


Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: zarzad@gopr.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora).


U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@gopr.pl pisemnie (adres siedziby administratora).


Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania


Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

Niezbędnym do wykonania prawnego obowiązku ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit.c RODO) na podstawie Ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011r. Nr208 poz. 1241 z późn. zm.) Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu stosowania marketingu bezpośredniego (podstawa z art. 6 ust 1 lit.f RODO) usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,

Realizacji umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit.a i b RODO); Dla celów marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona. W razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu, W celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową zlecenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Ponadto Administrator zbiera informacje z adresów IP użytkowników oraz cookies. Cookies z domeny www.gopr.pl i www.gopr-krynica.pl nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu. Stosowane cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Nie skorzystanie przez Użytkownika z opcji blokady mechanizmu cookies dostarczanej przez oprogramowanie klienta HTTP (powszechnie "przeglądarka WWW") lub korzystanie z oprogramowania nie udostępniającego takiej możliwości jest równoznaczne z akceptacją faktu korzystania z mechanizmu cookies.Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane przechowujemy przez okres obowiązywania zgody nie dłużej niż okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów szczególnych.

W przypadku realizacji zadań wynikających z przepisów prawa -Ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011r. Nr208 poz. 1241 z późn. zm.) okres utrzymywania rejestrów wynosi 10 lat.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, -przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Ponadto dane mogą być udostępnione firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.


Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Prawa osoby, której dane dotyczą

Pani/Panu przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art.17 ust.1 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 18 ust1 RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 21 ust1,2 RODO;

f) prawo do przenoszenia danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 20 ust1 RODO ;

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;


Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny papierowy wniosek wysłany za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora danych.

Kontakt można uzyskać pisząc na adres zarząd@gopr.pl. lub adres Inspektora Ochrony Danych iod@gopr.pl. 


Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.


 załączniki :

1. Formularz propozycja cenowa „

 1. w formacie word (.docx)

 2. w formacie odt.

Za powyższe:


Michał SŁABOŃ


Naczelnik Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego


UWAGA:
prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniem do postępowania zamieszczonym w dniu 09.02.2021

1-4 of 4