[2021-02-17] Wybór najkorzystniejszej oferty - sprostowanie

opublikowane: 17 lut 2021, 00:28 przez Łukasz SMETANA   [ zaktualizowane 17 lut 2021, 00:28 ]
Informuje, że na skutek umieszczenia wiadomości e-mail w katalogu SPAM, zawierającej wyjaśnienia jednego z oferentów, doszło do nieuwzględnienia tej oferty w toku postępowania. Po ujawnieniu w dniu dzisiejszym tego faktu, okazało się, że ma to istotny wpływ na wybór oferenta.
Poniżej przedstawiamy aktualną wersję dokumentacji z postępowania.
Za zaistniała sytuację przepraszamy
DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

nr: 2/ZP/O/2021

na realizację zadania:

dostawa  materiałów ochrony osobistej  w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19  dla potrzeb Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.


1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

GRUPA REGIONALNA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO - GRUPA KRYNICKA

ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój

 

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów ochrony osobistej  w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, o następujących parametrach:

Lp.

Nazwa artykułu

Specyfikacja artykułu

Ilość

1.

Pakiet ochrony biologicznej (Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej)

skład zestawu:

 1. kombinezon ochronny - zgodny z normą: EN 14126 - 1 szt.

 • zgodność z normami:PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004)

  • odporność na  przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  - klasa 4 i wyższa,

  • odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,

  • odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa

 1. nakładka na buty - 1 para

 • zgodność z normami : jak dla kombinezonu

 1. półmaska ochronna FFP3 - 1 szt.

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);

  • PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

 • oznakowanie znakiem CE

 1. Gogle (środki ochrony oczu) - 1 szt.

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 167:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Optyczne metody badań (lub odpowiednio EN 167:2001);

  • PN-EN 168:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Nieoptyczne metody badań (lub odpowiednio EN 168:2001)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

 • oznakowanie znakiem CE

 1. rękawice nitrylowe - 2 pary

 • Dla rękawic ochronnych konieczne jest spełnienie normy PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425. Wymagana jest także deklaracja zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425

6. worek na odpady medyczne - do utylizacji 1 szt.

100 pakietów

2.

Półmaska ochronna z filtrem FFP3

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);

  • PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 oznakowanie znakiem CE

300 szt.

3.

Rękawice nitrylowe

 • zgodność z normami:

  • PN-EN 455-1:2004 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur (lub odpowiednio EN 455 – 1 : 2000);

  • PN-EN 455-2+A2:2013-06 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych (lub odpowiednio EN 455-2:2009+A2:2013);

  • PN-EN 455-3:2007 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej (lub odpowiednio EN 455-3:2006)

  • PN-EN 455-4:2010 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości (lub odpowiednio EN 455-4:2009)

 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745

 • oznakowanie znakiem CE

100 opakowań zbiorczych po 100 szt.

4.

Płyn do dezynfekcji  poj. 5 l

 • Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1).

 • Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.


50 szt.

 

3.      Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (netto) określona z należytą starannością:

1)   cena netto: 33.577,22 zł.

2)   podatek VAT: 23%

3)   cena brutto: 41.300,00 zł

4)   sposób oszacowania wartości przedmiotu zamówienia: dane rynkowe.

 

4.      Powody, dla których zastosowano przedmiotową procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej:

Z uwagi, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty  130.000 zł przepisów ustawy PZP nie stosuje się.

 

5.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Lp.

Oferent

Zaproponowana wartość realizacji zamówienia (brutto)

1.

JRJ Medical s.c.

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Bałkańska 2e lok. 9

NIP: 6452536794

16.488,00

2.

ROB-MED Robert Krasuski

03-743 Warszawa, ul. Kijowska 11

NIP: 8251441473

18.726,00

3.

MODERN EVENTS Magdalena Gęca

00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 26/8

NIP: 7123211005

20.532,00

4.

FOXMEDICAL Sp. z o.o.

61-835 Poznań, ul. Szkolna 1/215

NIP: 7831814921

29.214,00

5.

BW ENERGY Sp. z o.o.

40-085 Katowice, ul. A. Mickiewicza 29/213

NIP: 6342978825

21.671,70

6.

FHU ZAKI Paweł Tomasiak

33-342 Barcice, Barcice 69

NIP: 7343314345

14.421,00

7.

SINMED Sp. z o.o.

44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32B

NIP: 6312665250

18.315,00

8.

MEDEOCARE Sp. z o.o.

00-095 Warszawa, ul. Plac Zamkowy 2

NIP: 5252793333

22.240,00

9.

LU Industrials  Sp. z o.o.

01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 39

NIP: 9512480924

34.722,00

10.

EM POLAND Sp. z o.o.

05-070 Sulejówek, ul. Aleja Piłsudskiego 63

NIP: 8222369589

16.379,70

11.

FAST TRADE Łukasz Młudzik

09-400 Płock, ul. Bielska 67

NIP: 775201372

13.533,00

12.

Higiena-Katowice Grzegorz Łagan

40-750 Katowice, ul. Szarych Szeregów 30a

NIP: 6341015388

24.333,00

13.

AN-POŻ Anna Perz

64-850 Ujście, Kruszewo, ul. Towarowa 6

NIP: 7631885170

25.735,00

14.

Firma GREG-POL Jolanta Nowak

41-608, Świętochłowice, ul. Sportowa 25/7

NIP: 6272543143

12.729,00

 

6.      Wskazanie wybranej oferty:

1)      oferta nr: 6

2)      nazwa firmy:

Firma GREG-POL Jolanta Nowak

41-608, Świętochłowice, ul. Sportowa 25/7

NIP: 6272543143

12.729,00

uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.

 Oświadczenie

         Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktów interesu.

        Zamawiający zastosował się do zasad jawności, przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów.

        W przypadku wątpliwości, co do ewentualnego wystąpienia konfliktu interesu, Zamawiający dysponuje dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia i wykonanie umowy

 

Za powyższe:


Michał SŁABOŃ


Naczelnik

 Grupy Krynickiej GOPR


Comments