ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY:

opublikowane: 3 cze 2013, 05:50 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 3 lip 2013, 02:06 ]

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach

 konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu

 ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r .”


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


na realizację zadania:

dostawa do siedziby zamawiającego radiotelefonów przenośnych

wraz z usługą ich zaprogramowania.

 

 

W ramach procedury rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, Naczelnik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprasza do złożenia oferty na dostawę do siedziby zamawiającego radiotelefonów przenośnych wraz z usługą ich zaprogramowania.

 

Oferty należy przesyłać do dnia

 6 czerwca 2013 r. do godziny 10.00

na adres  mailowy :  marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy zostały przedstawione w Załączniku nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Oferta powinna zawierać koszty, przedstawione zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Formularz ofertowy”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest  ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela:

w zakresie formalnym:

 

Marcin Kądziołka,

Tel. kom. 501-650-267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

 

w zakresie technicznym:

 

Łukasz Smetana

Tel. 693-340-303, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

 

Za powyższe:

 

Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego

Pogotowia RatunkowegoZałącznik nr 1

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

I.                   Przedmiot zamówienia:

 

            Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego radiotelefonów przenośnych wraz z usługą ich zaprogramowania.

 

II.           Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz  usługą zaprogramowania 6 sztuk fabrycznie nowych radiotelefonów przenośnych. Zamówienie obejmuje:

 

Lp.

Nazwa urządzenia

Specyfikacja urządzenia

Ilość

1.

Radiotelefon przenośny (komplet):

 

- blok nadawczo-odbiorczy z  anteną

- jeden akumulator (bateria)

- ładowarka

- zaczep / klips do pasa

- zaślepka na złącze akcesoriów

- mikrofonogłośnik

- instrukcje obsługi

 

 

 

Radiotelefon przenośny powinien być wyposażony w:

- Interfejs z czytelnymi ikonami na minimum dwuliniowym wyświetlaczu do odczytu tekstów,

- klawiaturę numeryczną,

- przycisk alarmowy do inicjowania wywołań w sytuacji zagrożenia,

- możliwość wysyłania  koordynatów położenia GPS do operatora,

- aplikacja alarmowa typu” man down”,

- złącze akcesoriów  odporne na zanurzenie wg normy IP57,

-  wbudowany moduł GPS,

- zintegrowany system Bluetooth,

-  tryb pracy:  analogowy / cyfrowy (MotoTRBO)

- liczba kanałów - minimum 1000

- częstotliwość / moc:

VHF: 136-174 MHz

- odstęp międzykanałowy: 12,5/20/25 kHz

-  wymiary maxymalne:

wys=130,5 mm,

szer=60  mm,

głęb=42 mm (z akumulatorem LiIon)

 

6

 

Warunki dodatkowe:

- programowanie w cenie,

- warunki gwarancji: na radiotelefony, mikrofonogłośnik -  nie mniej niż 12 m-cy,

                                   na akumulatory - nie mniej niż 6 miesięcy,

- dostarczenie warunków gwarancji i wskazanie najbliższego punktu serwisowego,

- radiotelefony w pełni kompatybilne z istniejącą siecią radiową Grupy Krynickiej GOPR.

– system cyfrowy MotoTRBO, (kontakt w sprawach technicznych: Łukasz Smetana, tel. 693-340-303) (kontakt w sprawach technicznych: Łukasz Smetana, tel. 693-340-303)

 

 

 

III.        Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. Za poprawną uznaje się taką ofertę, która zawiera wycenę wykonania przedmiotowej dostawy: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT.

 

Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Krynicka, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. ul. Halna 18 (pokój nr 18), za pomocą faxu nr (0-18-4-777-447) lub poczty elektronicznej na adres: marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl.

 

 

IV.         Kryteria oceny ofert (wyceny):

 

Realizacja zamówienia zostanie udzielona firmie, która zaproponuje najlepszą (najniższą) cenę realizacji całości zamówienia. Cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

 

1.      Kryterium podstawowe oceny: najniższa oferowana cena brutto.

Znaczenie kryterium (waga) -  100%

      

W cenę brutto oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym dostawę do zamawiającego  w/w sprzętu.

 

V.            Termin realizacji zamówienia

 

1.    Zamówienie należy zrealizować w ciągu 21 dni od daty przyjęcia zamówienia / podpisania umowy.

2.    Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

 

VI. Miejsce realizacji zamówienia.

 

Centrala Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18

 

 

 

 

VII.           Warunki realizacji:

 

1.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.      Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.

3.      Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

4.      Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego  - zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru. Zamawiający nie będzie informował pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

5.       Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się
z Wykonawcą drogą mailową oraz za pomocą telefonów i faksu.

 

VIII.        Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

 

Do kontaktów roboczych między Wykonawcą i Zamawiającym wyznacza następujące osoby:

 

  

Za powyższe:


Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR

 

 


ZAŁĄCZNIKI:


Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
3 cze 2013, 05:57
ĉ
Grupa Krynicka GOPR,
3 cze 2013, 05:58
Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
3 cze 2013, 05:57
Comments