Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę radiotelefonów przenośnych

opublikowane: 18 cze 2013, 22:24 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 3 lip 2013, 02:06 ]

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach

 konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu

 ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r .”


DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na realizację zadania:

dostawa do siedziby Zamawiającego radiotelefonów przenośnych

wraz z usługą ich zaprogramowania.

 

1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Krynicka GOPR

ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa oraz  usługa zaprogramowania 6 sztuk fabrycznie nowych radiotelefonów przenośnych:

 

Lp.

Nazwa urządzenia

Specyfikacja urządzenia

Ilość

1.

Radiotelefon przenośny (komplet):

 

- blok nadawczo-odbiorczy z  anteną

- jeden akumulator (bateria)

- ładowarka

- zaczep / klips do pasa

- zaślepka na złącze akcesoriów

- mikrofonogłośnik

- instrukcje obsługi

 

 

 

Radiotelefon przenośny powinien być wyposażony w:

- Interfejs z czytelnymi ikonami na minimum dwuliniowym wyświetlaczu do odczytu tekstów,

- klawiaturę numeryczną,

- przycisk alarmowy do inicjowania wywołań w sytuacji zagrożenia,

- możliwość wysyłania  koordynatów położenia GPS do operatora,

- aplikacja alarmowa typu” man down”,

- złącze akcesoriów  odporne na zanurzenie wg normy IP57,

-  wbudowany moduł GPS,

- zintegrowany system Bluetooth,

-  tryb pracy:  analogowy / cyfrowy (MotoTRBO)

- liczba kanałów - minimum 1000

- częstotliwość / moc:

VHF: 136-174 MHz

- odstęp międzykanałowy: 12,5/20/25 kHz

-  wymiary maxymalne:

wys=130,5 mm,

szer=60  mm,

głęb=42 mm (z akumulatorem LiIon)

 

6

 

Warunki dodatkowe:

- programowanie w cenie,

- warunki gwarancji: na radiotelefony, mikrofonogłośnik -  nie mniej niż 12 m-cy,

                                   na akumulatory - nie mniej niż 6 miesięcy,

- dostarczenie warunków gwarancji i wskazanie najbliższego punktu serwisowego,

- radiotelefony w pełni kompatybilne z istniejącą siecią radiową Grupy Krynickiej GOPR.

– system cyfrowy MotoTRBO, (kontakt w sprawach technicznych: Łukasz Smetana, tel. 693-340-303) (kontakt w sprawach technicznych: Łukasz Smetana, tel. 693-340-303)

 

3.      Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (netto) określona z należytą starannością:

1)   cena netto: 14 146,34 zł. słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 34/100 groszy

2)   podatek VAT: 23%

3)   cena brutto: 17.400,00 zł słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100

4)   sposób oszacowania wartości przedmiotu zamówienia: dane rynkowe.

4.      Powody, dla których zastosowano przedmiotową procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamówienie zwolnione ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./  (ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro).

5.      Wykaz wykonawców, których zaproszono do złożenia propozycji cenowej:

1.      AKSEL Sp. z o.o., ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik

2.      ELDRO 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31  

3.      CONSORTIA Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

4.      ALTRAN, ul. Wita Stwosza 41, 02-661 Warszawa

5.      NEXRAD Telecom Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa

 

6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

1. CONSORTIA Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa – 18 043,90 PLN

2. ELDRO 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31 – 17 550,01 PLN

 

7.      Wskazanie wybranej oferty:

1)      oferta nr: 2

2)      nazwa firmy:

 

 ELDRO 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31  

 

uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.

 

Oświadczenie

 

§        Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktów interesu.

§        Zamawiający zastosował się do zasad jawności, przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów.

§        W przypadku wątpliwości, co do ewentualnego wystąpienia konfliktu interesu, Zamawiający dysponuje dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia i wykonanie umowy

 


 

Przedstawiciela Zamawiającego: Michał SŁABOŃ – Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR

 

Krynica-Zdrój,  18.06.2013 r., 


„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach

 konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu

 ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r .”

Comments