nr: 2/UMWM-D/2013 -zadanie dostawa monitora wielkoformatowego 32"

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach

 konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu

 ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r .”Informacje na temat zapytanie ofertowego

  • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY:  „Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r .” ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ...
    Opublikowane: 3 lip 2013, 02:07 przez: Grupa Krynicka GOPR
Wyświetlanie postów 1 - 1 z 1. Zobacz więcej »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY:

opublikowane: 25 cze 2013, 02:44 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 3 lip 2013, 02:07 ]

 

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach

 konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu

 ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r .”


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

na realizację zadania:

dostawa do siedziby zamawiającego monitora wielkoformatowego 32”

 

W ramach procedury rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, Naczelnik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprasza do złożenia oferty na dostawę do siedziby zamawiającego monitora wielkoformatowego 32”.

 

Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia

 02 lipca 2013 r. do godziny 10.00

na adres  mailowy :  marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy zostały przedstawione w Załączniku nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Oferta powinna zawierać koszty, przedstawione zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Formularz ofertowy”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest  ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela:

w zakresie formalnym:

 

Marcin Kądziołka,

Tel. kom. 501-650-267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

 

w zakresie technicznym:

 

Łukasz Smetana

Tel. 693-340-303, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

 

Za powyższe:

 

Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej

 

 

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

http://www.goprkrynica.pl

 

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18


Załącznik nr 1

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

I.                   Przedmiot zamówienia:

 

            Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego monitora wielkoformatowego 32”.

II.           Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego monitora wielkoformatowego 32”. Zamówienie obejmuje:

 

Lp.

Nazwa urządzenia

Specyfikacja urządzenia

Ilość

1.

Monitor wielkoformatowy

32 cale wraz z:

 

o       Podstawą

o       Pilotem,

o       Instrukcją obsługi,

o       Kartą gwarancyjną

o       Kablem zasilającym

 

 

 

o        Rozdzielczość -  Full HD – 1920 x 1080

o        Tuner DVB-T – Tuner        DVB-T (MPEG-4) - cyfrowy naziemny, DVB-C - cyfrowy kablowy, DVB-S - cyfrowy satelitarny, analogowy, DVB-S2

o         Złącze HDMI – minimum 3

o         Złącze USB - minimum 2

o        Złącze EURO - minimum     1

o        Wejście komponentowe  - 1

o        Cyfrowe wyjście optyczne  - 1

o        Złącze CI (Common Interface)  -1

o        Przekątna ekranu – 32 cale

o        Odświeżanie – 100 Hz

o        Format ekranu 16:9 - panoramiczny

o        Panel – LED

o        Odtwarzanie video – PAL, SECAM

o        Funkcje obrazu -  tryb 3:4, 16:9,

o        Wyjście słuchawkowe       tak

o        Moc głośników – 2 x 10 W

o        Ilość głośników: 2 głośniki

o        Menu w języku polskim

o        Klasa energetyczna – minimum – A

o        Kolor obudowy – czarny lub srebrny

 

1

 

Warunki dodatkowe:

- warunki gwarancji:  nie mniej niż 24 miesiące,

 - dostarczenie warunków gwarancji i wskazanie najbliższego punktu serwisowego,

 

 

III.        Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. Za poprawną uznaje się taką ofertę, która zawiera wycenę wykonania przedmiotowej dostawy: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT.

 

 

Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Krynicka, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. ul. Halna 18 (pokój nr 18), za pomocą faxu nr (0-18-4-777-447) lub poczty elektronicznej na adres: marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl.

 

IV.         Kryteria oceny ofert (wyceny):

 

Realizacja zamówienia zostanie udzielona firmie, która zaproponuje najlepszą (najniższą) cenę realizacji całości zamówienia. Cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

 

1.      Kryterium podstawowe oceny: najniższa oferowana cena brutto.

Znaczenie kryterium (waga) -  100%

      

W cenę brutto oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym dostawę do zamawiającego  w/w sprzętu.

 

V.            Termin realizacji zamówienia

 

1.    Zamówienie należy zrealizować w ciągu 21 dni od daty przyjęcia zamówienia / podpisania umowy.

2.    Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

VI. Miejsce realizacji zamówienia.

 

Centrala Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18

 

 

VII.           Warunki realizacji:

 

1.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.      Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.

3.      Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

4.      Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego  - zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega

 

sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru. Zamawiający nie będzie informował pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

5.       Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się
z Wykonawcą drogą mailową oraz za pomocą telefonów i faksu.

 

VIII.        Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

 

Do kontaktów roboczych między Wykonawcą i Zamawiającym wyznacza następujące osoby:

 

Marcin KĄDZIOŁKA – tel. 501 650 267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

     Łukasz SMETANA - Tel. 693-340-303, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

 

 

 

Za powyższe:

 

 

Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka wykonawcy i nr tel./faksu

 
ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

.................................. dnia .......................

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane Oferenta:

Nazwa:                  …………………………………………………………………………………………………

Adres:                   ……………………………………………………………………………………………………

Tel:                        ………………………………………             Faks:     ………………………………………

NIP:                       ………………………………………             REGON………………………………………

 

            Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy do siedziby Zamawiającego monitora wielkoformatowego 32”.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

1.       Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tymi wymaganiami za:

L.p

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia

Ilość

Cena jednostkowa netto w zł

 

Wartość podatku VAT

Cena jednostkowa brutto w zł

I

II

III

IV

V

VI

1.

Monitor wielkoformatowy 32”.

1 szt.

 

 

 

 

3.       Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.       Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania zamówienia do realizacji, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

5.       Oświadczamy, iż w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia na warunkach określonych Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz w niniejszym załączniku.

                                                                                             

 

 

 

                                              

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Miejsce, data, podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy

 


ZAŁĄCZNIKI:

1-1 of 1