ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

opublikowane: 19 lip 2013, 05:31 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 19 lip 2013, 05:35 ]

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach

 konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu

 ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r .”


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

na realizację zadania:

dostawa do siedziby zamawiającego przyczepy ratowniczej z koszem ratowniczym.

 

W ramach procedury rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, Naczelnik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprasza do złożenia oferty na dostawę do siedziby zamawiającego przyczepy ratowniczej z koszem ratowniczym.

 

Oferty należy przesyłać do dnia

 25 lipca 2013 r. do godziny 10.00

na adres  mailowy :  marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy zostały przedstawione w Załączniku nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Oferta powinna zawierać koszty, przedstawione zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Formularz ofertowy”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest  ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela:

w zakresie formalnym:

 

Marcin Kądziołka,

Tel. kom. 501-650-267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

 

w zakresie technicznym:

 

Łukasz Smetana

Tel. 693-340-303, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

 

Za powyższe:

 

Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

http://www.goprkrynica.pl

 

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18


Załącznik nr 1

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

I.                   Przedmiot zamówienia:

 

            Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego przyczepy ratowniczej z koszem ratowniczym.

 

II.           Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przyczepy ratowniczej
z koszem ratowniczym. Zamówienie obejmuje:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Parametry techniczne

Ilość

1.

Przyczepa ratownicza

Przyczepa ratownicza powinna odpowiadać następującej  specyfikacji:

 

·         Długość całkowita 2600 mm

·         Szerokość całkowita  1000-1200 mm

·         Platforma min 600 x 2000 mm

·         Wyposażona górny w pałąk zabezpieczający

·         Przyczepa musi posiadać miejsce pozwalające na transport ratownika

·         Zawieszenie na wahaczach wleczonych / amortyzatory

·         Felgi 12' / ogumienie niskociśnieniowe

·         Zaczep kulowy -  knot na dyszlu obrotowym

·         Masa własna max  85kg

·         Kolor czerwony

 

1

2.

Kosz ratowniczy

Kosz ratowniczy powinien odpowiadać następującej specyfikacji:

 

·         Przeznaczony  do akcji ratowniczych na wysokości, w wodzie lub pod ziemią.

·          Wykonanie ze skorupy o jednakowej grubości na całej długości.

·          Skorupa wykonana z polietylenu, dodatkowo   wzmocniona aluminiowym szkieletem zwiększającym  wytrzymałość.

·          12 uchwytów transportowych, umieszczonych  wzdłuż całego obwodu, stanowiących część samej konstrukcji skorupy.

·         Przelotki do mocowania sprężystych zaczepów do mocowania pacjentów wykonane ze stali nierdzewnej.

·         Wnętrzne skorupy wyłożone  wymiennym materacem wykonanym z materiału EPDM, odpornym na warunki atmosferyczne,  działanie wody oraz niskie i wysokie temperatury.

·         Materac mocowany taśmą typu „rzep”.

·         Kosz ratowniczy powinien pomieścić standardowej wielkości deskę ortopedyczną.

·         Nylonowa lina wzdłuż całego obwodu.

·         Minimum trzy pasy nylonowe o szerokości 45 -  50 mm)  z szybko zwalniającymi klamrami.

·         Podnóżek wykonany z polietylenu z regulacją wysokości ( pozycji)

·         Długość: 2100 - 2120 mm

·         Szerokość: 640 - 660 mm

·         Wysokość: 190 - 200 mm

·         Nośność minimalna: 280 kg

·         Waga maksymalna: 13,5 kg

·         Kolor żółty

1

 

III.        Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. Za poprawną uznaje się taką ofertę, która zawiera wycenę wykonania przedmiotowej dostawy: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT.

 

Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Krynicka, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. ul. Halna 18 (pokój nr 18), za pomocą faxu nr (0-18-4-777-447) lub poczty elektronicznej na adres: marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl.

 

IV.         Kryteria oceny ofert (wyceny):

 

 

Realizacja zamówienia zostanie udzielona firmie, która zaproponuje najlepszą (najniższą) cenę realizacji całości zamówienia. Cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

 

1.      Kryterium podstawowe oceny: najniższa oferowana cena brutto.

Znaczenie kryterium (waga) -  100%

      

W cenę brutto oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym dostawę do zamawiającego  w/w sprzętu.

 

V.            Termin realizacji zamówienia

 

1.    Zamówienie należy zrealizować w ciągu 21 dni od daty przyjęcia zamówienia / podpisania umowy.

2.    Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

 

VI. Miejsce realizacji zamówienia.

 

Centrala Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18

 

VII.           Warunki realizacji:

 

1.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.      Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.

3.      Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

4.      Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego  - zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru. Zamawiający nie będzie informował pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

5.       Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się
z Wykonawcą drogą mailową oraz za pomocą telefonów i faksu.

 

VIII.        Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

 

Do kontaktów roboczych między Wykonawcą i Zamawiającym wyznacza następujące osoby:

Marcin KĄDZIOŁKA – tel. 501 650 267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

Łukasz SMETANA - tel. 693-340-303, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl


  

Za powyższe:

 

Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR


  

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka wykonawcy i nr tel./faksu

 
ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

.................................. dnia .......................

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane Oferenta:

Nazwa:                  …………………………………………………………………………………………………

Adres:                   ……………………………………………………………………………………………………

Tel:                        ………………………………………             Faks:     ………………………………………

NIP:                       ………………………………………             REGON………………………………………

 

            Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy do siedziby Zamawiającego przyczepy ratowniczej z koszem ratowniczym.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

1.       Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tymi wymaganiami za:

L.p

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia

Ilość

Cena netto w zł

Wartość podatku VAT

Cena brutto w zł

I

II

III

IV

V

VI

1.

Przyczepa ratownicza

1 sztuka

 

 

 

2.

Kosz ratowniczy

1 sztuka

 

 

 

3.

RAZEM

 

 

3.       Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.       Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania zamówienia do realizacji, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

5.       Oświadczamy, iż w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia na warunkach określonych Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz w niniejszym załączniku.

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                            

                                                               Miejsce, data, podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy


 ZAŁĄCZNIKI:

Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
19 lip 2013, 05:31
Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
19 lip 2013, 05:31
ĉ
Grupa Krynicka GOPR,
19 lip 2013, 05:31
Comments