ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

opublikowane: 8 sie 2013, 00:32 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 8 sie 2013, 00:38 ]

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach

 konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu

 ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r .”


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania:

dostawa do siedziby zamawiającego plecako – apteczek z wyposażeniem do udzielania kwalifikowanej I pomocy przedmedycznej.

 

W ramach procedury rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, Naczelnik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprasza do złożenia oferty na dostawę do siedziby zamawiającego 15 szt. plecako – apteczek z wyposażeniem do udzielania kwalifikowanej I pomocy przedmedycznej.

Oferty należy przesyłać do dnia

14 sierpnia 2013 r. do godziny 10.00

na adres  mailowy :  marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy zostały przedstawione w Załączniku nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Oferta powinna zawierać koszty, przedstawione zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Formularz ofertowy”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest  ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela:

 

Marcin Kądziołka,

Tel. kom. 501-650-267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

 

 

 

Za powyższe:

 

Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

http://www.goprkrynica.pl

 

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18

Załącznik nr 1

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

I.                   Przedmiot zamówienia:

 

            Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego plecako – apteczek z wyposażeniem do udzielania kwalifikowanej I pomocy przedmedycznej.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk fabrycznie nowych plecako – apteczek z wyposażeniem do udzielania kwalifikowanej I pomocy przedmedycznej. Zamówienie obejmuje:

 

Lp.

Nazwa artykułu

Specyfikacja artykułu

Ilość

1.

Plecako – apteczka z wyposażeniem do udzielania kwalifikowanej I pomocy przedmedycznej – zestaw zawierający:

 

·        Plecak dostosowany do przenoszenia wyposażenia medycznego służącego do udzielania kwalifikowanej I pomocy przedmedycznej.

·        Kamizelkę medyczną będącą na wyposażeniu plecaka - apteczki, chowaną w jednej z kieszeni plecaka. 

·        Wyposażenie medyczne apteczki  do udzielania kwalifikowanej I pomocy przedmedycznej.

 

 

·         Plecak wykonany z materiału – tkaniny laminowanej odpornej na ścieranie, rozdarcia, deszcz, śnieg oraz inne warunki atmosferyczne.

·         Minimalna pojemność – 30 litrów.

·         Plecak o konstrukcji dwukomorowej.

·         Dwie wewnętrzne kieszenie siateczkowe.

·         Minimum dwie kieszenie na zewnątrz plecaka,

·         Kieszenie ażurowe w części medycznej 2 lub 1 dzielne.

·         Gumy do mocowania sprzętu i lekarstw.

·         Uchwyt zewnętrzny do poziomego transportu apteczki w jednej ręce.

·         Każda komora plecaka usztywniona pianką.

·         Zewnętrzne taśmy odblaskowe.

·         Usztywnienie pleców plecaka.

·         Chowane, profilowane  szelki.

·         Mocowanie na radiotelefon przenośny z lewej strony plecaka (zdjęcie poglądowe nr 1)

·         Mocowanie na przenośne urządzenie nawigacji satelitarnej z prawej strony plecaka (zdjęcie poglądowe nr 2)

·         Mocowania na radiotelefon oraz urządzenie nawigacyjne wykonane w sposób zabezpieczający urządzenie przed zgubieniem

·         Kolor plecako - apteczki – czerwony.

·         Szeroki pas  biodrowy,

·         Zewnętrzne paski – troki, umożliwiające przymocowanie do plecaka dodatkowego sprzętu górskiego typu narty, raki, kije, czekan.

·         Oznakowanie – logotyp Województwa Małopolskiego.

·         Oznakowanie – Logotyp GOPR wraz z dookreśleniem – „GOPR”, „GRUPA KRYNICKA” – do wcześniejszej akceptacji zastosowania wzoru przez Zamawiającego.

·         Kamizelka ratownicza w kolorze czerwonym, wykonana z trwałej przewiewnej siatki w połączeniu z materiałem odpornym na ścieranie, rozdarcia itp.

·         Kamizelka z obustronną regulacją w pasie na sznur oraz regulacją długości na rzep.

·         Po prawej stronie kamizelki:

- logo GOPR

- mniejsza kieszeń o wymiarach 14 cm X 13 cm zapinana na rzep,

- duża kieszeń o wymiarach 18 cm X 13 cm   zapinana na rzep,

- pionową kieszeń na długą latarkę.

·         Po lewej stronie kamizelki:

-  kieszeń na radiostację,

- mały napis: RATOWNIK,

- mniejsza kieszeń o wymiarach 14 cm X 13 cm zapinana na rzep,

- kieszeń o wymiarach 18 cm X 13 cm zapinana na rzep,

- duża kieszeń o wymiarach ok. 27 cm X 16 cm zapinana na zamek, pokryta nieprzemakalnym materiałem (z przeznaczeniem na dokumenty, portfel itp.),

- kieszeń na telefon

·         Z tyłu kamizelki:

- duży napis na rzep GOPR GRUPA KRYNICKA,

- duża kieszeń na dokumenty zapinaną z prawej lub lewej strony na zamek o wymiarach ok. 28 cm X 21 cm pokryta nieprzemakalną kordurą.

·         Dolne kieszenie kamizelki powinny posiadać przegrody i gumki.

·         Kamizelka powinna posiadać możliwość podpięcia zestawów medycznych z prawej lub lewej strony (2 szt. małych karabińczyków w zestawie),

·         Z tyłu i z przodu kamizelki zamieszczone odblaskowe taśmy.

15

  

II.           Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. Za poprawną uznaje się taką ofertę, która zawiera wycenę wykonania przedmiotowej dostawy: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT.

 

Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Krynicka, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. ul. Halna 18 (pokój nr 18), za pomocą faxu nr (0-18-4-777-447) lub poczty elektronicznej na adres: marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl.

 

 

III.        Kryteria oceny ofert (wyceny):

 

Realizacja zamówienia zostanie udzielona firmie, która zaproponuje najlepszą (najniższą) cenę realizacji całości zamówienia. Cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

 

1.      Kryterium podstawowe oceny: najniższa oferowana cena brutto.

Znaczenie kryterium (waga) -  100%

      

W cenę brutto oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym dostawę do zamawiającego  w/w sprzętu.

 

IV.         Termin realizacji zamówienia

 

1.    Zamówienie należy zrealizować w ciągu 21 dni od daty przyjęcia zamówienia / podpisania umowy.

2.    Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

V.    Miejsce realizacji zamówienia.

 

Centrala Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18

 

 

 

 

VI. Warunki realizacji:

 

1.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.      Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.

3.      Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

4.      Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego  - zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru. Zamawiający nie będzie informował pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

5.       Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się
z Wykonawcą drogą mailową oraz za pomocą telefonów i faksu.

 

VII.           Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

 

Do kontaktów roboczych między Wykonawcą i Zamawiającym wyznacza następujące osoby:

 

Marcin KĄDZIOŁKA – tel. 501 650 267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

 

 

 

 

Za powyższe:

 

Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR


 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka wykonawcy i nr tel./faksu

 
ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

.................................. dnia .......................

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane Oferenta:

Nazwa:                  …………………………………………………………………………………………………

Adres:                   ……………………………………………………………………………………………………

Tel:                        ………………………………………             Faks:     ………………………………………

NIP:                       ………………………………………             REGON………………………………………

 

            Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy do siedziby zamawiającego plecako – apteczek z wyposażeniem do udzielania kwalifikowanej I pomocy przedmedycznej.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

1.       Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tymi wymaganiami za:

L.p

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia

Ilość

Cena jednostkowa netto w zł

Cena jednostkowa brutto w zł

 

Wartość podatku VAT

Cena brutto za 15 zestawów plecako – apteczek w zł

I

II

III

IV

V

VI

VII

1.

Plecako - apteczka

15 sztuk

 

 

 

 

 

3.       Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.       Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania zamówienia do realizacji, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

5.       Oświadczamy, iż w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia na warunkach określonych Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz w niniejszym załączniku.

                                                                                             

 

 

 

                                              

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Miejsce, data, podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy

 


 ZAŁĄCZNIKI:


Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
8 sie 2013, 00:32
Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
8 sie 2013, 00:32
ĉ
Grupa Krynicka GOPR,
8 sie 2013, 00:32
Comments