nr: 6/UMWM-D/2013 - zadanie: dostawa kombinezonów ratowniczych - 15 szt.


„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach

 konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu

 ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r .”


Informacje na temat zapytanie ofertowego

  • sprostowanie do zapytania ofertowego „Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r .”Informujemy, że do treści ...
    Opublikowane: 11 sie 2013, 22:44 przez: Grupa Krynicka GOPR
  • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r .”ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ...
    Opublikowane: 8 sie 2013, 01:19 przez: Grupa Krynicka GOPR
Wyświetlanie postów 1 - 2 z 2. Zobacz więcej »

sprostowanie do zapytania ofertowego

opublikowane: 11 sie 2013, 22:44 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 11 sie 2013, 22:44 ]

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach

 konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu

 ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r .”
Informujemy, że do treści zaproszenia do złożenia oferty na dostawę kombinezonów ratowniczych nr 6/UMWM-D/2013 z dnia 08.08.2013 wdał się "błąd pisarski". Mylnie została podana ilość zamawianych kombinezonów w ilości 15 szt. zamiast 11 szt. w tytule ogłoszenia oraz w pkt II "Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia".

W związku z powyższym wyjaśniamy, iż ostateczna ilość kombinezonów ratowniczych do dostarczenia w ramach zamówienia 6/UMW-D/2013 wynosi 11 szt.

Pozostałe warunki realizacji zamówienia nie ulegają zmianie.

za powyższe:

Łukasz Smetana

Sekretarz Grupy
Krynickiej GOPR

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

opublikowane: 8 sie 2013, 01:17 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 8 sie 2013, 01:19 ]

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach

 konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu

 ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r .”


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

na realizację zadania:

dostawa do siedziby zamawiającego kombinezonu ratownika

 

W ramach procedury rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, Naczelnik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprasza do złożenia oferty na dostawę do siedziby zamawiającego kombinezonu ratownika.

 

Oferty należy przesyłać do dnia

 19 sierpnia 2013 r. do godziny 10.00

na adres  mailowy :  marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy zostały przedstawione w Załączniku nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Oferta powinna zawierać koszty, przedstawione zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Formularz ofertowy”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest  ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela:

w zakresie formalnym:

 

Marcin Kądziołka,

Tel. kom. 501-650-267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

 

w zakresie technicznym:

 

Łukasz Smetana

Tel. 693-340-303, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

 

Za powyższe:

 

Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

http://www.goprkrynica.pl

 

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18Załącznik nr 1

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

I.                   Przedmiot zamówienia:

 

            Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego kombinezonu ratownika

 

II.           Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 szt. fabrycznie nowych kombinezonów ratownika. Zamówienie obejmuje:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1.

Kombinezon ratownika

Kombinezon ratownika powinien odpowiadać następującej  specyfikacji:

 

·         Kolor czerwony.

·         Niebieska wstawka na wysokości ramion.

·         Materiał: 60%bawełny / 40%poliester.

·         Kombinezon powinien posiadać dwa główne dwukierunkowe zamki grubo cząstkowe.

·         Krój nogawek, rękawów i pleców  umożliwiający swobodne wykonywanie wszelkich ruchów ( klękanie, kucanie, pochylanie się, przysiady itp.) oraz  pozwalający na ubieranie kombinezonu bez konieczności zdejmowania obuwia.

·         Zamki-wywietrzniki umiejscowione  pod pachami.

·         Okolica kolan i łokci posiadająca wzmocnienia z czarnego materiału o zwiększonej odporności na ścieranie.

·         Niski kołnierz  bez kaptura .

·         Lewe ramię zaopatrzone w  naszywkę GOPR.

·         Prawe ramię zaopatrzone w naszywkę flagi Polski oraz logotyp Województwa Małopolskiego.

·         Po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej wyhaftowane imię nazwisko Ratownika.

·         Odblaskowy napis – GOPR umieszczony z tyłu na wysokości górnej części pleców.

·         Elementy odblaskowe w okolicach łydek, rękawów, klatki piersiowej oraz pleców.

·         Kieszenie zamykane na zamek na wysokości przedniej części uda (prawa i lewa)  oraz klatki piersiowej (prawa i lewa).

11

 

 

 

III.        Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. Za poprawną uznaje się taką ofertę, która zawiera wycenę wykonania przedmiotowej dostawy: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT.

 

Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Krynicka, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. ul. Halna 18 (pokój nr 18), za pomocą faxu nr (0-18-4-777-447) lub poczty elektronicznej na adres: marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl.

 

IV.         Kryteria oceny ofert (wyceny):

 

 

Realizacja zamówienia zostanie udzielona firmie, która zaproponuje najlepszą (najniższą) cenę realizacji całości zamówienia. Cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

 

1.      Kryterium podstawowe oceny: najniższa oferowana cena brutto.

Znaczenie kryterium (waga) -  100%

      

W cenę brutto oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym dostawę do zamawiającego  w/w sprzętu.

 

V.            Termin realizacji zamówienia

 

1.    Zamówienie należy zrealizować w ciągu 21 dni od daty przyjęcia zamówienia / podpisania umowy.

2.    Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

 

VI. Miejsce realizacji zamówienia.

 

Centrala Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18

 

 

 

 

VII.           Warunki realizacji:

 

1.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.      Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.

3.      Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

4.      Wykonawca wraz z umową o realizację zamówienia otrzyma szczegółową informację w zakresie rozmiarów poszczególnych kombinezonów.  

5.      Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego  - zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru. Zamawiający nie będzie informował pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

6.       Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się
z Wykonawcą drogą mailową oraz za pomocą telefonów i faksu.

 

VIII.        Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

 

Do kontaktów roboczych między Wykonawcą i Zamawiającym wyznacza następujące osoby:

Marcin KĄDZIOŁKA – tel. 501 650 267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

Łukasz SMETANA - tel. 693-340-303, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

 

 

 

Za powyższe:

 

 

Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Pieczątka wykonawcy i nr tel./faksu

 
ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

.................................. dnia .......................

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane Oferenta:

Nazwa:                  …………………………………………………………………………………………………

Adres:                   ……………………………………………………………………………………………………

Tel:                        ………………………………………             Faks:     ………………………………………

NIP:                       ………………………………………             REGON………………………………………

 

            Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy do siedziby Zamawiającego kombinezonu ratownika.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

1.       Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tymi wymaganiami za:

L.p

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia

Ilość

Cena netto w zł

Wartość podatku VAT

Cena brutto w zł

I

II

III

IV

V

VI

1.

Kombinezon ratownika

11 sztuk

 

 

 

 

3.       Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.       Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania zamówienia do realizacji, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

5.       Oświadczamy, iż w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia na warunkach określonych Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz w niniejszym załączniku.

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                            

                                                       Miejsce, data, podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy

 ZAŁĄCZNIKI:


1-2 of 2