ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

opublikowane: 16 sie 2013, 05:06 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 12 sie 2014, 23:43 ]
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

na realizację zadania:

dostawa do siedziby zamawiającego serwera GPS

 

 

W ramach procedury rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, Naczelnik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprasza do złożenia oferty na dostawę do siedziby zamawiającego serwera GPS.

 

Oferty należy przesyłać do dnia

23 sierpnia 2013 r. do godziny 10.00

na adres  mailowy :  marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy zostały przedstawione w Załączniku nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Oferta powinna zawierać koszty, przedstawione zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Formularz ofertowy”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest  ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela:

w zakresie formalnym:

 

Marcin Kądziołka,

Tel. kom. 501-650-267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

 

w zakresie technicznym:

 

Łukasz Smetana

Tel. 693-340-303, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

 

Za powyższe:

 

Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

http://www.goprkrynica.pl

 

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18Załącznik nr 1

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

I.         Przedmiot zamówienia:

 

            Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego serwera GPS.

 

II.      Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz  usługą zaprogramowania 1 sztuki fabrycznie nowego serwera GPS.

 

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Parametry techniczne

Ilość

1.

SERWER GPS

Radioserwer spełniający następujące wymagania:

·         Komputer klasy PC w obudowie typu RACK lub tzw. „przemysłowej”.

·         Sprzęt przystosowany do pracy ciągłej.

·         Parametry techniczne (CPU, GPU, RAM, HDD) umożliwiające zainstalowanie oprogramowania realizującego niżej podane funkcje i jego stabilną pracę.

·         Zainstalowany system operacyjny: Windows (lub równoważny) zapewniający stabilną pracę oprogramowania specjalistycznego do obsługi radioserwera

·         Zestaw kabli umożliwiających podłączenie radiotelefonu cyfrowego MOTOTRBO w celu realizacji niżej wymienionych funkcji.

Oprogramowanie - główne funkcje:

·         Podłączenie radiotelefonu systemu MOTOTRBO w celu transmisji danych cyfrowych pomiędzy radioserwerem a radiotelefonem.

·         Lokalizacja minimum 10 radiotelefonów poprzez transmisję danych telemetrycznych z odbiorników GPS wbudowanych w radiotelefonach.

·         Wizualizacja danych lokalizacyjnych bieżących oraz archiwalnych na mapie.

·         Możliwość użytkowania map cyfrowych w różnych formatach georeferencyjnych  rastrowych oraz wektorowych.

·         Generowanie raportów na podstawie danych lokalizacyjnych.

1

 

III.        Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. Za poprawną uznaje się taką ofertę, która zawiera wycenę wykonania przedmiotowej dostawy: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT.

 

Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Krynicka, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. ul. Halna 18 (pokój nr 18), za pomocą faxu nr (0-18-4-777-447) lub poczty elektronicznej na adres: marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl.

 

 

IV.         Kryteria oceny ofert (wyceny):

 

Realizacja zamówienia zostanie udzielona firmie, która zaproponuje najlepszą (najniższą) cenę realizacji całości zamówienia. Cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

 

1.      Kryterium podstawowe oceny: najniższa oferowana cena brutto.

Znaczenie kryterium (waga) -  100%

      

W cenę brutto oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym dostawę do zamawiającego  w/w sprzętu.

 

V.            Termin realizacji zamówienia

 

1.    Zamówienie należy zrealizować w ciągu 21 dni od daty przyjęcia zamówienia / podpisania umowy.

2.    Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

 

VI. Miejsce realizacji zamówienia.

 

Centrala Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18

 

 

 

 

VII.           Warunki realizacji:

 

1.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.      Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.

3.      Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

4.      Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego  - zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru. Zamawiający nie będzie informował pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

5.       Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się
z Wykonawcą drogą mailową oraz za pomocą telefonów i faksu.

 

VIII.        Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

 

Do kontaktów roboczych między Wykonawcą i Zamawiającym wyznacza następujące osoby:

 

Marcin KĄDZIOŁKA – tel. 501 650 267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

     Łukasz SMETANA - Tel. 693-340-303, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

 

 

 

Za powyższe:

 

 

Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka wykonawcy i nr tel./faksu

 
ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

.................................. dnia .......................

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane Oferenta:

Nazwa:                  …………………………………………………………………………………………………

Adres:                   ……………………………………………………………………………………………………

Tel:                        ………………………………………             Faks:     ………………………………………

NIP:                       ………………………………………             REGON………………………………………

 

            Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy do siedziby Zamawiającego serwera GPS.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

1.       Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tymi wymaganiami za:

L.p

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia

Ilość

Cena netto

 w zł

 

Wartość podatku VAT

Cena brutto w zł

I

II

III

IV

V

VI

1.

SERWER GPS

Szt. 1

 

 

 

 

3.       Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.       Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania zamówienia do realizacji, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

5.       Oświadczamy, iż w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia na warunkach określonych Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz w niniejszym załączniku.

                                                                                             

 

 

 

                                              

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                          Miejsce, data, podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy

  ZAŁĄCZNIKI:


Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
16 sie 2013, 05:06
Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
16 sie 2013, 05:06
ĉ
Grupa Krynicka GOPR,
16 sie 2013, 05:06
Comments