[02-05-2011] Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane: 2 maj 2011, 01:27 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 21 maj 2012, 06:20 ]

Krynica-Zdrój: Przebudowa części budynku oraz zadaszenia tarasu Stacji Centralnej Grupy Krynickiej GOPR - etap I

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 97784 - 2011; data zamieszczenia: 02.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Krynicka , ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 4 777 444, faks 18 4 777 447.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopr-krynica.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części budynku oraz zadaszenia tarasu Stacji Centralnej Grupy Krynickiej GOPR - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku oraz zadaszenia tarasu Stacji Centralnej Grupy Krynickiej GOPR - etap I.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)       rozbiórkę przybudówki,

2)       roboty rozbiórkowe wewnętrzne przyziemia,

3)       roboty budowlane wewnętrzne przyziemia,

4)       izolacja zewnętrzna ścian garażu obsypanego gruntem z drenażem,

5)       ukształtowanie terenu po wyburzonej dobudówce (wykonanie odwodnienia i palisady),

6)       wymiana okien w przyziemiu,

7)       montaż nowych bram garażowych,

8)       montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przyziemia,

9)       wymurowanie kanałów wentylacyjnych,

10)    wykonanie nowych kominów,

11)    rozbiórka posadzki i balustrady tarasu,

12)    wykonanie zadaszenia tarasu,

13)    wykonanie nowych posadzek tarasu,

14)    montaż nowych balustrad,

15)    wykonanie instalacji elektrycznych (montaż opraw oświetleniowych, montaż gniazd wtyczkowych), w zakresie przebudowywanej części budynku oraz zadaszenia tarasu, określonych w przedmiarze robót,

16)    wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

17)    przełożenie przyłącza gazowego średniego ciśnienia oraz zmiana lokalizacji punktu redukcyjno - pomiarowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik Nr 8, dokumentacja projektowa w tym w szczególności przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 9 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi załącznik Nr 10 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.61.23-2, 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.50.00-8, 45.33.11.00-7, 45.23.12.20-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.8) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2011.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: Sześć tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każdej z nich.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

1)       minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623/ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm./) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

2)       minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623/ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm./) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 250 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna, gdy:

1)       nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;

2)       zaistnieją okoliczności niezależne od stron, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, a w tym:

a)     opóźnienie przekazania terenu budowy lub rozpoczęcia wykonywania robót,

b)    wystąpienie siły wyższej,

c)     wystąpienie nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych,

d)    zawieszenie przez Zamawiającego wykonywania robót,

e)     koniecznością wprowadzenia rozwiązań zamiennych do Dokumentacji projektowej Obiektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopr-krynica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Krynicka ul. Halna 18 33-380 Krynica - Zdrój.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2011 godzina 14:00, miejsce: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Krynicka, ul. Halna 18, 33-380 Krynica – Zdrój, pokój nr 18 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. ogłoszenie o zamówieniu w formacie .doc

2. specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .doc

3. projekt budowlany: (spakowane w formacie .zip)

a. przebudowa budynku i zadaszenie tarasu 

b. instalacja C.O. 

c. instalacja elektryczna 

d. instalacja wodno-kanalizacyjna 

e. instalacja wodno-kanalizacyjna zewnętrzna

f. instalacja gazowa

4. przedmiar robót (format .zip)

5. STWIORB (format .zip)

cała powyższa dokumentacja spakowana w jednym pliku:

GK GOPR-01-INW-2011.zip


 

ċ
Instalacja_centralnego_ogrzewania.zip
(1315k)
Grupa Krynicka GOPR,
2 maj 2011, 02:18
ċ
Instalacje_elektryczne.zip
(6849k)
Grupa Krynicka GOPR,
2 maj 2011, 02:18
ċ
Instalacje_wod_kan_zewnetrzne.zip
(1691k)
Grupa Krynicka GOPR,
2 maj 2011, 02:18
ċ
Instalacje_wodno_kanalizacyjne.zip
(1363k)
Grupa Krynicka GOPR,
2 maj 2011, 02:18
ĉ
Grupa Krynicka GOPR,
2 maj 2011, 02:18
ċ
Przebudowa_budynku_oraz_zadaszenie_tarasu.ZIP
(11226k)
Grupa Krynicka GOPR,
2 maj 2011, 02:18
ċ
Przedmiarrobot.zip
(575k)
Grupa Krynicka GOPR,
2 maj 2011, 02:18
ċ
Przełożenie_gazu.zip
(3573k)
Grupa Krynicka GOPR,
2 maj 2011, 02:18
ĉ
SIWZ.doc
(303k)
Grupa Krynicka GOPR,
2 maj 2011, 02:18
ċ
STWIORB.zip
(751k)
Grupa Krynicka GOPR,
2 maj 2011, 02:18
Comments