[11-05-2011] ZMIANA treści SIWZ

opublikowane: 11 maj 2011, 05:06 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 11 maj 2011, 05:12 ]

Krynica - Zdrój, 11.05.2011 r.

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia  zamówienia publicznego na przebudowę części budynku oraz zadaszenia tarasu Stacji Centralnej Grupy Krynickiej GOPR – etap I.

  

ZMIANA

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

    Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polega na wprowadzeniu następującej modyfikacji:

 

Pkt VI ppkt A SIWZ  – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, otrzymuje brzmienie:

 

A.     W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy do oferty należy załączyć:

1.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru na załączniku Nr 2 do SIWZ. (ORYGINAŁ)

2.      Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg wzoru na załączniku Nr 3 do SIWZ oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3.      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru na załączniku Nr 4 do SIWZ.

4.      Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg wzoru na załączniku Nr 5 do SIWZ. (ORYGINAŁ)

5.      Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Comments