[30-05-2011] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowane: 30 maj 2011, 03:06 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 30 maj 2011, 03:15 ]

link: wersja "papierowa" - zeskanowana w formacie PDF 


Nr 1/INW/2011                                                                             Krynica - Zdrój, 30.05.2011 r.

  

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia  zamówienia publicznego na przebudowę części budynku oraz zadaszenia tarasu Stacji Centralnej Grupy Krynickiej GOPR – etap I.

  

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę nr 5, złożoną przez:

 

Zakład Inwestycji Budowlanych

Sylwester Główczyk

33-336 Łabowa 197

 

z oferowaną ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia:  195 427,01 zł

 

Uzasadnienie:

Wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 tejże ustawy. Oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

 

Liczba punktów

w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo Usługowe

Erbet Sp. z o.o.

ul. Węgierska 148 B

33-300 Nowy Sącz

 

290 635,38 zł

 

67,24

 

67,24

2

Przedsiębiorstwo Budowlane „ROBERT” Władysław Murzydło

Janczowa 107

33-322 Korzenna

 

236 470,12 zł

Wykonawca został wykluczony               z przedmiotowego postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy                z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3

Zakład Usług Budowlanych                      i Transportowych

Budowa Dróg „ANTEX”

Antoni Pyzik

38-321 Moszczenica 570

 

280 624,50 zł

 

69,64

 

69,64

4

P.H.U. „MARKBUD”

Marek Szczygieł

ul. Łączna 2

33-395 Chełmiec

 

278 581,83 zł

 

70,15

 

70,15

5

Zakład Inwestycji Budowlanych

Sylwester Główczyk

33-336 Łabowa 197

 

195 427,01 zł

 

100

 

100

6

„alfa” J. Kapecki, J. Trybus Spółka Jawna

ul. Dukielska 83B

38-300 Gorlice

 

330 120,81 zł

 

59,20

 

59,20


link: wersja "papierowa" - zeskanowana w formacie PDF 
Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
30 maj 2011, 03:15
Comments