ZP nr: 1/INW/2012 remont i modernizacja placówki GOPR – Grupa Krynicka

Projekt pn. „Remont i modernizacja placówek GOPR – Grupa Krynicka”

dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna

Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego

Schemat C. Służby ratunkowe


Ostatnie ogłoszenia

  • informacje na temat postępowania:
  • 2012-06-19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy: Nr 1/INW/2012                                                                                      Krynica-Zdrój, 19.06.2012 r.    Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na remont i modernizację placówki GOPR ...
    Opublikowane: 19 cze 2012, 02:53 przez: Grupa Krynicka GOPR
  • 2012-05-21 ogłoszenie o zamówieniu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:zp.gopr-krynica.pl/Krynica-Zdrój: Remont i modernizacja placówki GOPR - Grupa KrynickaProjekt pn. Remont i modernizacja placówek ...
    Opublikowane: 21 maj 2012, 07:47 przez: Grupa Krynicka GOPR
Wyświetlanie postów 1 - 2 z 2. Zobacz więcej »


2012-06-19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowane: 19 cze 2012, 02:48 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 19 cze 2012, 02:53 ]


Znak sprawy: Nr 1/INW/2012                                                                                      Krynica-Zdrój, 19.06.2012 r.

  

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na remont i modernizację placówki GOPR – Grupa Krynicka.

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę nr 5, złożoną przez:

 

Sylwestra Główczyk

Zakład Inwestycji Budowlanych

Łabowa 197

33-336 Łabowa

 

z oferowaną ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia 710 000,00  zł

 

Uzasadnienie:

Wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy. Oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

 

Liczba punktów

w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Tadeusz Pióro

Firma Budowlano Remontowa

Maciejowa 98

33-336 Łabowa

 

814 260,00 zł

 

87,20

 

87,20

2

Piotr Główczyk

Firma Budowlana Główczyk

Siołkowa 119

33-330 Grybów

 

766 472,22 zł

 

92,63

 

92,63

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe –

„BUDMEX” Spółka z o.o.

ul. Magazynowa 2

33-300 Nowy Sącz

 

819 758,60 zł

 

86,61

 

86,61

4

Andrzej Mikulec

Firma Handlowa „MIKULEC”

Biała Niżna 504

33-330 Grybów

 

763 531,68 zł

 

92,99

 

92,99

5

Sylwester Główczyk

Zakład Inwestycji Budowlanych

Łabowa 197

33-336 Łabowa

 

710 000,00 zł

 

100

 

100

6

Lucyna Matyja

BUD-MAT

ul. Kraszewskiego 188

33-380 Krynica-Zdrój

 

734 314,03 zł

 

96,69

 

96,69

 


WERSJA "PAPIEROWA" - skan w formacie .PDF

 

2012-05-21 ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane: 21 maj 2012, 06:39 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 21 maj 2012, 07:47 ]Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

zp.gopr-krynica.pl/


Krynica-Zdrój: Remont i modernizacja placówki GOPR - Grupa Krynicka

Projekt pn. Remont i modernizacja placówek GOPR - Grupa Krynicka

dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna

Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego

Schemat C. Służby ratunkowe

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 164836 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Krynicka, ul. Halna 18,                   33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 4 777 444, faks 18 4 777 447.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zp.gopr-krynica.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja placówki GOPR - Grupa Krynicka                         Projekt pn. Remont i modernizacja placówek GOPR - Grupa Krynicka dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna

Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego

Schemat C. Służby ratunkowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja placówki GOPR - Grupa Krynicka.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)       przebudowę schodów wejściowych i terenowych,

2)       przebudowę przyziemia,

3)       przebudowę parteru,

4)       przebudowę poddasza,

5)       przebudowę dachu,

6)       wymianę okien i drzwi balkonowych,

7)       termomodernizację obiektu,

8)       wykonanie posadzek,

9)       modernizację pomieszczeń kotłowni,

10)    modernizację instalacji centralnego ogrzewania,

11)    instalację systemu klimatyzacji,

12)    wymianę kotła CO i CWU wraz z wykonaniem instalacji solarnej,

13)    przełożenie linii kablowych nn, instalacje elektryczne wewnętrzne.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania                   i odbioru robót budowlanych (Załącznik Nr 10 do SIWZ).

Prace wykonywane będą w czynnym budynku.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.61.23-2, 45.45.30.00-7, 45.33.11.00-7, 45.33.12.20-4, 45.33.11.10-0, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.50.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: Piętnaście tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie bądź remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto, każda.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

1.        osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm./) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

2.        osobą/osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm./) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                        w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:

1)       zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy,

2)       oczywistych omyłek pisarskich,

3)       w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)     przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b)    działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

c)     wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju,

4)       gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w umowie. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia obowiązków Kierownika budowy musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

5)       zmiany przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zp.gopr-krynica.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE - GRUPA KRYNICKA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO, ul. Halna 18, 33-380 Krynica - Zdrój.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2012 godzina 14:00, miejsce: GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE - GRUPA KRYNICKA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO, ul. Halna 18, 33-380 Krynica - Zdrój, pokój nr 18 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Projekt pn. Remont i modernizacja placówek GOPR - Grupa Krynicka dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat C. Służby ratunkowe.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. ogłoszenie o zamówieniu:

    format .DOC , format. PDF   

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     format .DOC , format .PDF   

3. dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ):  

    A. przedmiar robót  format .PDF

    B. projekt budowlany (format .ZIP)

a. przebudowa budynku i zadaszenie tarasu 

b. instalacja C.O. 

c. instalacja elektryczna 

d. instalacja wodno-kanalizacyjna 

e. instalacja wodno-kanalizacyjna zewnętrzna

f. instalacja gazowa

g. kotłownia, instalacje solarne oraz wewnętrzne instalacja CO

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ)

           STWIORB  format .zip

UWAGA:
istnieje możliwość przeglądania w/w załączników bez ich ściągania na dysk, bezpośrednio w oknie przegladarki internetowej przy pomocy mechanizmów google docs.
pliki znajdują się w dziale FTP pod adresem http://zp.gopr-krynica.pl/ftp

1-2 of 2